Opći uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve poslove i poslovne odnose između tvrtke STUDIO LINGUA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Kružna 44, OIB: 49058252527, ili njezinih registriranih podružnica (u daljnjem tekstu ''Prevoditelj'') i naručitelja usluge (u daljnjem tekstu ''Naručitelj'') prijevoda, lekture, korekture ili drugih usluga s područja djelatnosti za koje je prevoditeljska agencija STUDIO LINGUA d.o.o. registrirana na Trgovačkom sudu u Zagrebu. Naručitelj je svaka pravna ili fizička osoba koja naručuje uslugu od Prevoditelja. Narudžbom usluga Prevoditelja, Naručitelj prihvaća Opće uvjete poslovanja, a u slučaju postojanja naknadno potpisanog ugovora između Naručitelja i Prevoditelja, odredbe tog ugovora imat će prednost u odnosu na ove Opće uvjete. Prevoditelj se obvezuje pružati usluge prevođenja u skladu s Općim uvjetima poslovanja. Naručitelj svojom narudžbom prihvaća sve odredbe Općih uvjeta poslovanja. Prevoditelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta poslovanja u svako doba, te će – ako do izmjena dođe tijekom projekta – Naručitelja o tome obavijestiti pisanim putem.

 

CIJENE I PLAĆANJE

Cijenu koju Naručitelj plaća za prevoditeljske usluge Prevoditelj utvrđuje predračunom ili ponudom za prevoditeljske usluge, sastavljenom od strane Prevoditelja, a koja se Naručitelju dostavlja elektroničkom poštom, faksom ili drugim oblicima pisane komunikacije. Najmanja obračunska jedinica za pisani prijevod je 1 prevoditeljska kartica koja sadrži 1.500 znakova uključujući razmak, a za usmeni prijevod 1 sat prevođenja. Svaka započeta kartica prijevoda obračunava se kao puna kartica. Lektura i korektura obračunava se po autorskoj kartici. Za hitnost prijevoda obračunava se ''hitna tarifa'' koja uvećava cijenu prijevoda za 50% ili prema dogovoru. Hitnim će se smatrati prijevod šest autorskih kartica sa stranog na hrvatski jezik, četiri kartice teksta s hrvatskog na strani jezik odnosno s jednog stranog jezika na drugi strani jezik izrađen u jednom radnom danu, pri čemu se u obzir uzimaju samo radni dani, ne računajući dan primitka teksta i dan isporuke prijevoda. Radni dan podrazumijeva svaki dan u tjednu od ponedjeljka do petka. Eventualni popusti mogu se dogovoriti isključivo izravno s Prevoditeljem i vrijede za pojedini projekt, osim ako nije drukčije definirano posebnim ugovorom između Prevoditelja i Naručitelja. Prevoditelj zadržava pravo od Naručitelja zahtijevati plaćanje pri preuzimanju prijevoda, a ako nije drukčije dogovoreno, najkasnije 8 dana od izdavanja računa. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, Prevoditelj je slobodan zaračunati zakonsku zateznu kamatu na iznos dugovanja te ima pravo poduzeti sve zakonske mjere za naplatu svog potraživanja. Svi prijevodi, materijali i dokumentacija koju je Prevoditelj izradio u svrhu izvršenja ugovorenog posla ostaju u vlasništvu Prevoditelja do podmirenja svih tražbina sa strane Naručitelja. Prevoditelj ima pravo zatražiti uplatu predujma u određenom postotku od procijenjene vrijednosti prijevoda ili cijeli iznos ponude unaprijed, radi potvrde ozbiljnosti narudžbe. Prevoditelj ima pravo od Naručitelja naplatiti sve troškove nastale vezano za izvršenje prijevoda poput bankovnih naknada, poštanskih troškova, troškova slanja pošiljke, putnih troškova, troškova prijevoza i sl. Pisane ponude Prevoditelj daje temeljem dostavljene dokumentacije. 

 

ROKOVI PRIJEVODA I ISPORUKA PISANOG PRIJEVODA

Prevedeni tekstovi Naručitelju se isporučuju u prostorijama Prevoditelja, faksom ili e-mailom na adresu Naručitelja. Ako Naručitelj zahtijeva isporuku poštom, preporučenom pošiljkom, kurirskom službom ili dolaskom u sjedište Naručitelja, Naručitelj je dužan platiti troškove takve dostave. Rokove prijevoda Prevoditelj dogovara s Naručiteljem i utvrđuje u ponudi ili predračunu. Rokovi za izradu prijevoda počinju teći od dana prihvaćanja ponude, osim ako između Naručitelja i Prevoditelja nije drukčije ugovoreno.

 

PRAVA I OBVEZE

Naručitelj je dužan na zahtjev Prevoditelja istome dati na uporabu svu potrebnu literaturu na jeziku na koji se prevodi, a koja će poslužiti kao pomoć pri prevođenju tekstova koji sadrže stručnu terminologiju. Naručitelj je također dužan Prevoditelju imenovati kontakt osobu kojoj se Prevoditelj može obratiti u slučaju nedoumica u svezi sa stručnom terminologijom. Prevoditelj ima pravo odbiti izdavanje ponude ili predračuna ako mu na uvid nije dostavljen tekst koji treba prevesti. Naručitelj ima pravo uložiti eventualni pisani prigovor na isporučeni prijevod, najkasnije u roku od sedam dana od isporuke prijevoda i samo ako je izvršio sve svoje obveze prema Prevoditelju. Prevoditelj će u dodatnom razumnom roku korigirati prijevod na koji je Naručitelj uložio prigovor, ukoliko Prevoditelj ocjeni da za to ima potrebe. Naručitelj nema pravo zatražiti povrat novca za prijevod na koji je uložio prigovor, a koji prijevod je Prevoditelj izradio. Prevoditelj je dužan poštivati rokove prijevoda te prijevod obaviti u skladu sa svojim najboljim znanjem i sposobnostima. U slučaju kašnjenja, Prevoditelj je o tome dužan u najkraćem roku obavijestiti Naručitelja i ponuditi Naručitelju novi rok. U slučaju otkazivanja narudžbe, Naručitelj je dužan platiti puni iznos Prevoditelju za cjelokupni prijevod ili iznimno, po posebnom pisanom odobrenju Prevoditelja, za onaj dio posla koji je Prevoditelj obavio do trenutka otkazivanja, a po računu koji izda Prevoditelj. Prevoditelj ima pravo otkazati bilo koji Ugovor sklopljen između Naručitelja i Prevoditelja kao i narudžbu Naručitelja bez posebnog obrazloženja, slanjem pisane obavijesti Naručitelju. Prevoditelj je ovlašten prenijeti svoja prava i obveze iz ovih Općih uvjeta poslovanja u cijelosti ili djelomično na treću osobu. Naručitelj nema pravo, osim uz posebno pisano dopuštenje Prevoditelja, prenijeti svoja prava i obveze na treću osobu.

 

JAMSTVA I ODGOVORNOSTI

Prevoditelj jamči Naručitelju da će usluge prevođenja biti obavljene savjesno, profesionalno i u dogovorenom roku. Prevoditelj jamči povjerljivost informacija te čuvanje poslovne tajne, intelektualnog i industrijskog vlasništva, patenata, bez obzira jesu li registrirani ili ne. Kako nijedan prijenos podataka putem Interneta ne može biti potpuno siguran, tako ni Prevoditelj ne može jamčiti apsolutnu sigurnost informacija. Naručitelj će Prevoditelju nadoknaditi svu štetu nastalu zbog potraživanja, gubitaka ili troškova koji bi nastali kao posljedica bilo kakvih zahtjeva upućenih Prevoditelju, a zbog sadržaja bilo kojeg dokumenta prevedenog od strane Prevoditelja za Naručitelja. Ako postoje zahtjevi za naknadu štetu protiv Studio Lingua d.o.o., odnosno Prevoditelja, oni se ograničavaju samo na iznos računa za izvršenu uslugu, osim u slučaju da je drukčije ugovoreno. Studio Lingua d.o.o. je odgovorna samo za namjerno prouzročene štete ili štete prouzročene krajnjom nepažnjom. Isključuje se odgovornost u slučaju više sile, posljedičnih šteta i izmakle dobiti. Prevoditelj nije odgovoran za sadržaj dokumenata koje je Naručitelj dostavio, niti je odgovoran za posljedice prevedenog sadržaja.

 

DODATNE ODREDBE

Ni Prevoditelj ni Naručitelj ne odgovaraju za kašnjenje u ispunjenju svojih obveza do kojega je došlo bez njihove krivnje, odnosno zbog više sile ili tehničkih poteškoća (primjerice smetnje internetske veze Prevoditelja). Sve obavijesti ili bilo koja druga vrsta korespondencije nakon naručenog posla sastavlja se u pisanom obliku i dostavlja poštom, faksom ili elektroničkom poštom.

 

KOLAČIĆI (eng. COOKIES)

Tvrtka Studio Lingua d.o.o. koristi kolačiće / cookies prilikom procesiranja kontakt formi, ponuda tj. narudžbi, namjena cookie-a radi procesiranja narudžbe i statistike narudžbi. Ukoliko koristite naše usluge i pregledavate naše stranice slažete se da koristimo i imamo aktivne kolačiće / cookies na stranici.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se od studenoga 2009.

 

Naručitelj je narudžbom usluga kod Prevoditelja Studio Lingua d.o.o. daje svoju suglasnost da se logotip Naručitelja (tvrtke) koristi kao referenca na internetskim stranicama Prevoditelja Studio Lingua d.o.o.“

Kontaktirajte nas! Odgovaramo na sve upite u najkraćem roku.